Standard avtale for kjøp og salg gjennom epla.no

Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom deg som kjøper og den enkelte butikk på nettstedet epla.no for varer og produkter som selges gjennom nettstedet. Selger og butikk vil i denne sammenhengen bety det samme.

Ansvarsforhold

Du forstår og aksepterer at Epla kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet epla.no. Epla opptrer således som mellomann og er ikke part i handelen og har ikke noen ansvar overfor selger eller kjøper utover det som står i disse bestemmelsene, jmfr. E-handelsloven  §18 og Lov om forbrukerkjøp §1. Forholdet mellom selger og kjøper er regulert av denne avtalen, samt forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Her finner du forbrukerkjøpsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34. Forbrukerkjøpsloven regulerer handel mellom privatperson og en profesjonell part, dvs. der selger opptrer i næringsvirksomhet.

Her finner du kjøpsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27. Kjøpsloven regulerer handel som ikke er regulert av forbrukerkjøpsloven, deriblant handel mellom forbrukere eller mellom privatpersoner.

Det er kjøpers ansvar å gjøre seg kjent med om det er en profesjonell part eller forbruker man handler med. Det anbefales derfor at man forut for handelen spør selger om selger opptrer i næringsvirksomhet.

Selger og kjøper står fritt til å supplere denne avtale med egne bestemmelser avtalt seg imellom, såfremt disse bestemmelsene ikke endrer på Epla sitt ansvar overfor kjøper og/eller selger.

Betalingsbetingelser

Pris og betalingsform

Prisen for varen, inklusive MVA eller Kunstavgift, er oppgitt for alle varer i de ulike butikkene. Frakt og evt. andre gebyrer blir oppgitt ved fullføring av kjøpet. Det vil ikke komme noen ytterligere kostnader på varen etter at kjøper har akseptert og fullført kjøpet.

Kjøper plikter å bruke tilgjengelig betalingsform angitt for produktet eller butikken man handler på.

Ordrebekreftelse

Ved fullføring av kjøpet så sendes en ordrebekreftelse til kjøper med kopi til selger. Ordrebekreftelsen sendes kun elektronisk og er kjøpers kjøpsdokumentasjon.

Varen, prisen på varen og alle avgifter og gebyrer er beskrevet i ordrebekreftelsen. Det fremkommer også av ordrebekreftelsen hvem selger er og hvilken betalingsform som er valgt.

Levering

Selger plikter å sende eller levere varen innen rimelig tid etter bestillingen.

Dersom selger ikke leverer varen eller leveringen er vesentlig forsinket, så har kjøper rett til å kreve heving av kjøpet, og kjøpesummen inklusive avgifter og gebyrer tilbakebetalt.

Garanti og reklamasjon

Selger har ansvar for varen inntil den er overlevert til kjøper. Selger garanterer for at varen er som beskrevet eller vist i butikken på nettstedet. Selger garanterer at varen selges fri for salgspant og andre typer heftelser.

Kjøper kjøper varen slik den er beskrevet eller vist i butikken på nettstedet.

Dersom varen ikke er som forventet kan kjøper reklamere til selger. Slik reklamasjon skal gjøres direkte til selger innen rimelig tid etter at mangel eller feil oppdages av kjøper. Dersom det er mangel eller feil ved varen så kan kjøper kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, kreve heving av kjøpet dersom mangelen er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Ved uenighet eller tvist, så skal uenigheten eller tvisten søkes løst direkte mellom selger og kjøper. Epla er ikke part i handelen, jmfr. avsnittet om Ansvarsforhold, og vil derfor ikke være part i uenigheten eller en eventuell tvist mellom selger og kjøper.

Angre- og returrett

Alle kjøpere har 14 dager angre- og returrett på varer kjøpt på epla.no, jmfr. Angrerettloven. Selger plikter å sende utfylt angrerettskjema ved levering av varen til kjøper. Dersom du ikke mottar angrerettskjema, kan du be selger om å sende utfylt angrerettskjema separat.

Dersom kjøper benytter seg av denne retten, så plikter selger å ta tilbake varen og betale tilbake prisen for varen, inklusive alle avgifter og gebyrer, men ikke returporto. Returporto er kjøper selv pliktig til å dekke jmfr. Angrerettloven. Denne bestemmelsen gjelder uavhengig av om selger opptrer i næringsvirkshomhet eller ikke, og kan ikke fravikes ved annen avtale mellom selger og kjøper.

Ved kjøp av varer som lages på; bestilling etter kjøpers spesifikasjon gjelder andre regler for retur, jmfr. Angrerettloven.

Melding om bruk av angreretten skal gis skriftlig til selger innen fristens utløp.

Mislighold og Erstatning

Mislighold av avtalen fra selgers side

Hvis selger bryter kontrakten, så kan kjøper holde kjøpesummen tilbake til misligholdet er rettet opp av selger, kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Mislighold av avtalen fra kjøpers side

Hvis kjøper bryter kontrakten, så kan selger kreve gjennomføring av kjøpet, holde varen tilbake til misligholdet er rettet opp av kjøper, kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap.

Dersom kjøper ikke betaler for varen, så kan selger kreve gjennomføring av kjøpet, holde varen tilbake, kreve heving av kjøpet eller kreve erstatning for økonomisk tap.

Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer

Force Majeure

Dersom avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

Tvisteløsning

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett.Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Oslo tingrett er avtalt verneting.