Standard avtale for Epla-butikk

Generelt

Denne avtalen er en juridisk avtale mellom deg (heretter kalt butikkeier eller selger) og Copyleft Solutions AS. Ved å opprette en epla-butikk, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert denne avtalen. Hvis du ikke aksepterer denne avtalen, kan du ikke åpne en epla-butikk. I tillegg til denne avtalen så gjelder standard brukerbetingelser for nettstedet epla.no. Brukerbetingelsene finner du her: Standard brukerbetingelser for nettstedet epla.no.

Ved salg av produkter gjennom nettstedet, så aksepterer du at Eplas standard avtale for kjøp og salg gjennom epla.no legges til grunn for salget. Den avtalen regulerer forholdet mellom deg som selger og kjøper. Standard avtale for kjøp og salg gjennom epla.no finner du her: Standard avtale for kjøp og salg gjennom epla.no.

Disse betingelsene og eventuell annen informasjon på dette nettstedet kan endres eller oppdateres uten varsel. Du plikter å holde deg informert og oppdatert på disse betingelsene. Vi anbefaler derfor at du besøker og leser gjennom disse betingelsene hver gang du besøker nettstedet.

Ansvarsforhold

Du forstår og aksepterer at Epla kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet. Epla er således ikke part i salget eller handelen og har ikke noen ansvar overfor selger eller kjøper utover det som står i disse bestemmelsene, jmfr. E-handelsloven §18. Forholdet mellom selger og kjøper er regulert av Standard avtale for kjøp og salg gjennom epla.no og forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Selger opptrer for egen regning og risiko og plikter å sette seg inn i og forholde seg til de regler, lover og forskrifter som til enhver tid er gjeldende både på nettstedet og i forhold til Norsk lov. Innberetning av salgsinntekter, skatter og avgifter overfor myndighetene er hver enkelt selgers ansvar.

Bestemmelser for epla-butikk

Følgende personer/enheter kan opprette epla-butikk:
 • Privatpersoner
 • Lag og foreninger
 • Bedrifter
 • Andre sammenslutninger som lager egenproduserte ting

Følgende produkter kan selges gjennom nettstedet:

 • Alt som er egenprodusert, håndlaget eller egendesignet.
 • Du kan selge ting som du har laget for hånd. Håndlaget er også produkter som du har pusset opp, redesignet, eller spesiallaget etter kundens behov. Dersom du selv har formgitt produktet, men det er laget av andre kan du allikevel selge det i din Epla-butikk. Dette gjelder designere, forfattere, musikere og andre som har rettigheter til produktet de selger og som er den som har satt produktet i produksjon.
 • Nytt, brukt, antikk og vintage på EplaMote og EplaSamler.
Nye og brukte klær, sko, smykker, accessoirer, vesker, makeup og annet motetilbehør til både kvinner, menn og barn.

Brukte gjenstander, klær, accesoirer eller møbler som selges på Epla i Vintage-kategoriene må være minst 20 år gamle, og de må være i god stand. Produkter i Vintage-kategoriene kan være håndlaget eller industrielt produsert, i original stand, redesignet eller restaurert.

Samleobjekter: Alle typer samleobjekter kan selges på Epla. Epla forbeholder seg retten til å vurdere hva som passer inn i denne kategorien og fjerne produktoppføringer som ikke anses for å være samleobjekter.

Bøker, musikk, film og spill: Du kan selge dine nye og brukte spill, bøker, tegneserier, CDer, LP-plater, DVDer og Blu-Ray på EplaSamler.

Følgende produkter kan ikke selges gjennom nettstedet:

 • Industrielt produserte produkter
 • Levende dyr
 • Våpen
 • Pornografisk materiale
 • Alt som er forbudt å selge eller formidle i hht. lov og gjeldende regelverk

Epla forbeholder seg retten til å bedømme produkter som upassende for salg gjennom nettstedet, og vil uten varsel kunne fjerne produkter fra nettstedet.

Informasjonsplikt

Selger er ansvarlig for å overholde informasjonsplikten for butikken sin. Spesielt betyr dette at selger må opplyse om angre- og retturrett ved alle kjøp av produkter i epla-butikken.

Det skal gå klart frem hvem som står bak butikken, dvs. at selger plikter å oppgi korrekt navn på kontaktperson. Det er ikke tillatt å bruke falskt navn eller pseudonym.

Produktpris

Selger skal alltid oppgi bruttopris på varene i butikken sin. Dette er pris inklusive MVA eller kunstavgift. Gebyrer, frakt, avgifter og evt. MVA klasse skal også spesifiseres for varene som selges i butikken. Den oppgitte bruttoprisen med tillegg av gebyrer og frakt vil være endelig pris som kunden skal betale for varen. Det er ikke tillatt å øke prisen eller legge på avgifter etter at bestillingen er lagt inn og akseptert av kjøper.

Opphavsrett

Selger er fullt ut ansvarlig for at produkter som selges gjennom nettstedet ikke medfører overtredelse av tredjeparts eiendoms- og opphavsrett.

Pris og betalingsbetingelser

Selger aksepterer at Epla tar de til enhver tid gjeldende priser, provisjoner og honorarer for formidling av produkter gjennom nettstedet. Prisene finnes i prislisten tilgjengelig på nettstedet. Alle priser er oppgitt i NOK inkl. MVA. Provisjonen beregnes av brutto salgsum av varen, dvs. inkl. MVA eller kunstavgift (5%), men ekskl. porto/frakt/oppkravsgebyr/faktureringsgebyr.

Fakturering av provisjon skjer etterskuddsvis en gang pr. mnd.
Fakturering av formidlingshonoraret i EplaBasic butikk skjer etterskuddsvis en gang pr. mnd.
Fakturering av fast månedskost for EplaPro butikk skjer forskuddsvis en gang pr. mnd, alternativt forskuddsvis en gang pr. 12 mnd. hvis årsavtale er inngått.

Faktura forfaller til betaling 14 dager regnet fra fakturadato.

Fakturaer må gjøres opp med kort. Følgende kort er støttet: Visa, Mastercard og American Express.

Varighet og oppsigelse

Avtalen løper fra det tidspunktet den aksepteres til den sies opp skriftlig. Oppsigelsestiden er 1 mnd. og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Når oppsigelsestiden er over så vil butikken bli satt inaktiv, og det vil ikke være mulig å se produktene i, eller å handle på butikken. Epla forbeholder seg retten til å la butikken og produktene ligge i databasen i ubestemt tid.

Mislighold

Dersom butikkeier ikke betaler til avtalt tid, har Epla krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. Epla kan fritt benytte factoring og annen overdragelse av fordringer.

Ved betalingsmislighold kan Epla varsle stans i avtalens ytelser med skriftlig varsel. Ved betalingsmislighold ut over 30 dager kan Epla heve avtalen og stenge butikken uten varsel.

Dersom butikkeier ellers ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, kan Epla uten varsel stenge butikken og kreve erstatning for sannsynliggjorte merutgifter som Epla påføres.

Force Majeure

Dersom avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

Tvisteløsning

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Oslo tingrett er avtalt verneting.